برنامه امتحانات

برنامه امتحانات پایه دهم

تاریخ روز هفته ساعت برگزاری نام درس توضیحات
1401/10/10 شنبه 12 ظهر زبان 1  
1401/10/12 دوشنبه 12 ظهر جغرافیای عمومی  
1401/10/13 سه شنبه 12 ظهر ارتباط موثر  
1401/10/14 چهارشنبه 12 ظهر الزامات محیط کار  
1401/10/17 شنبه 12 ظهر دانش فنی پایه  
1401/10/19 دوشنبه 12 ظهر ریاضی  
1401/10/21 چهارشنبه 12 ظهر فارسی و نگارش 1  
1401/10/24 شنبه 12 ظهر عربی زبان قرآن  
1401/10/26 دوشنبه 12 ظهر دین زندگی 1  
1401/10/28 چهارشنبه 12 ظهر زیست شناسی  
         
         

 

برنامه امتحانات پایه یازدهم

تاریخ روز هفته ساعت برگزاری نام درس توضیحات
1401/10/03 شنبه 10 صبح کاربرد فناوری های نوین  
1401/10/05 دوشنبه 10 صبح نوآوری و کار آفرینی  
1401/10/10 شنبه 10 صبح زبان 2  
1401/10/12 دوشنبه 10 صبح تاریخ معاصر ایران  
1401/10/14 چهارشنبه 10 صبح دین و زندگی 2  
1401/10/17 شنبه 10 صبح تفکر و سواد رسانه ای  
1401/10/19 دوشنبه 10 صبح فیزیک  
1401/10/21 چهارشنبه 10 صبح فارسی و نگارش  
1401/10/24 شنبه 10 صبح عربی زبان قرآن  
1401/10/26 دوشنبه 10 صبح ریاضی 2  
1401/10/28 چهارشنبه 10 صبح انسان و محیط زیست  
         

 

برنامه امتحانات پایه دوازدهم

تاریخ روز هفته ساعت برگزاری نام درس توضیحات
1401/09/28 دوشنبه 8 صبح دفاعی  
1401/09/30 چهارشنبه 8 صبح برنامه ریزی بازی ها و ورزش های سنتی  
1401/10/03 شنبه 8 صبح پیشگیری از آسیب های ورزشی  
1401/10/05 دوشنبه 8 صبح دانش فنی تخصصی  
1401/10/07 چهارشنبه 8 صبح برنامه ریزی تغذیه ورزشی  
1401/10/10 شنبه 8 صبح دین و زندگی 3  
1401/1012 دوشنبه 8 صبح هویت اجتماعی  
1401/10/14 چهارشنبه 8 صبح جدول نویسی مسابقات ورزشی  
1401/10/17 شنبه 8 صبح شیمی  
1401/10/19 دوشنبه 8 صبح اخلاق حرفه ای  
1401/10/21 چهارشنبه 8 صبح فارسی و نگارش 3  
1401/10/24 شنبه 8 صبح عربی زبان قرآن  
1401/10/26 دوشنبه 8 صبح مدیریت خانواده و سبک زندگی  
1401/10/28 چهارشنبه 8 صبح سلامت و بهداشت  

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS