برنامه کلاسی

برنامه کلاسی پایه دهم

ایام هفته 7:30 تا 9 9/15 تا 10:45 10:50 تا 12/20 12/30 تا 14
شنبه دانش فنی پایه عربی زبان قرآن1 کشتی کشتی
یک شنبه ارتباط موثر فارسی ونگارش1 زبان خارجی1 الزامات محیط کار
دوشنبه ارتباط موثر ریاضی 1 پینگ پنگ پینگ پنگ
سه شنبه بدنسازی عمومی بدنسازی عمومی دینی زندگی1 جغرافیای عمومی
چهارشنبه زیست شناسی دارت ژیمناستیک ژیمناستیک
پنج شنبه تعطیل      

 

برنامه کلاسی پایه یازدهم

ایام هفته 7:30 تا 9 9/15تا 10:45 10:50 تا 12/20 12/30 تا 14
شنبه نوآوری وکارآفرینی کاربردفن آوریهای نوین کاراته کاراته
یک شنبه نوآوری وکارآفرینی زبان خارجی2 فارسی و نگارش2 پینت بال
دوشنبه فیزیک انسان ومحیط زیست والیبال والیبال
سه شنبه عربی زبان قرآن2 ریاضی2 تاریخ معاصر ایران هندبال
چهارشنبه دینی زندگی2 تفکر وسوادرسانه ای فوتبال فوتبال
پنج شنبه تعطیل      

 

برنامه کلاسی پایه دوازدهم

ایام هفته 7:30 تا 9 9/15 تا 10:45 10:50 تا12/20 12/30 تا 14
شنبه دینی وزندگی3 مدیریت خانواده وسبک زندگی پیشگیری ازآسیبهای ورزشی پیشگیری از آسیبهای ورزشی
یک شنبه برنامه ریزی بازیهاوورزش .. شیمی دانش فنی تخصصی فارسی ونگارش3
دوشنبه جدول نویسی مسابقات.. آمادگی دفاعی اخلاق حرفه ای دانش فنی تخصصی
سه شنبه هویت اجتماعی عربی زبان قرآن3 برنامه ریزی تغذیه ورزشی برنامه ریزی تغذیه ورزشی
چهارشنبه بدن سازی مدرن بدن سازی مدرن سلامت بهداشت برنامه ریزی بازیهاو ورزش ..
پنج شنبه تعطیل      

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS