ردیف نام و نام خانوادگی شماره ملی سمت تصویر
1 حیدرعلی کامیاب 0 موسس
2 حمید یگانه شناس 0 مدیر
3 محمو احمدشاهی 0 معاون آموزشی
4 محمد رضا احمدشاهی 0

معاون اجرایی

 

 

5 علی کامیاب 0 امور اداری
6 امین کامیاب 0 امورمالی
7 ناصر وکیل زاده  0 دبیر شیمی
8 ساسان قربانی 0 دارت ، کاراته ، ژیمناستیک
9 شهرام مهبودی 0 دبیر زبان انگلیسی
10        
11 صفر صفرزاده 0 مربی فوتبال
12 نوراله فرامرزی 0 امور خدمات
13   0    
14        
15   0    
16   0    
17   0    
         
         
         

All Rights Reserved For Fc-Faraandishan.ir .©2014  Araax Co. Powered By Aftab CMS