به نام خدا

دیدار و گفتگوی پهلوان امید نوروزی قهرمان کشتی جهان و المپیک با هنر جویان هنرستان فرااندیشان در روز چهارشنبه 1403/01/29