به نام خدا

مراسم انجمن اولیا و مربیان با سخنرانی جناب آقای حیدر علی کامیاب موسس هنرستان فرااندیشان و آقای حمید یگانه شناس مدیر هنرستان و در پایان با سخنرانی جناب آقای آهنین به نمایندگی از معلمان صحبت کردند.