به نام خدا

شروع پی ریزی هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان.