به نام خدا

دانش آموزانی که در پایه دهم نام نویسی کرده اند جهت تحویل مدارک به هنرستان مراجعه فرمایند.