ضرایب و بودجه بندی دروس رشته تربیت بدنی در کنکور کاردانی فنی و حرفه ای ۱۴۰۲

عناوین

نام درس

ضریب

تعداد سؤالات

دروس عمومی

زبان انگلیسی 1 و 2

3

40

فارسی 3

عربی 3

دینی 3

دروس شایستگی پایه

ریاضی 1 و 2

6

35

زیست شناسی

شیمی

فیزیک

دروس شایستگی غیرفنی

کاربرد فناوری های نوین

3

20

کارگاه نوآوری و کارآفرینی

الزامات محیط کار

اخلاق حرفه ای

دروس شایستگی فنی

توسعه سلامت و سبک زندگی با ورزش

12

65

پرورش مهارت های جسمانی حرکتی

عملیات تکمیلی اصلاحی ورزش ها

توسعه مهارت های حرکتی با توپ

توسعه مهارت های چابکی ذهنی

توسعه مهارت های رزمی هدفی

دانش فنی تخصصی

دانش فنی پایه