به نام خدا

ثیت نام میان پایه 1403-1402 هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان شروع شد و تا روز سه شنبه مورخ 1402/05/10 ادامه خواهد داشت.

حضور اولیا در هنرستان جهت ثبت نام میان پایه و ارتقا به پایه بالاتر و ثبت قراداد مالی جدید در تاریخ فوق الزامی می باشد.