انتخاب واحد شهریور ماه 1402 از روز سه شنبه 1402/04/27 آغاز شده و تا روز چهارشنبه 1402/05/04 ادامه خواهد داشت.