با سلام

برسی اعتراض به نمره ها توسط دبیران و هنرآموزان گرامی به پایان رسید.