فارغ التحصل شدن 44 نفر از دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان شیراز در سال تحصیلی 1401 - 1400