امتحانات پایانی سال تحصیلی 1401 - 1400 هنرستان تربیت بدنی فرااندیشان به صورت حضوری از اول خرداد ماه برگزار خواهد شد و کلیه هنرآموزان موظفند راس ساعت در روز مقرر در امتحانات حضور بهم رسانند.